Reklamačný poriadok

1. Úvodom

1.1. Kto sme my a ako nás môžete kontaktovať?

Jsme GIZMANIA s.r.o., IČO: 24208230, se sídlem Bubenské nábřeží 306/13, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 188745 (dále jen „my“ nebo „GIZMANIA“). Na e-shopu https://www.gizmania.sk/ vám nabízíme zboží (e-shop dále také „obchod“). Pokud si od nás v obchodě objednáte zboží, vystupujeme vůči vám jako prodávající a vy vystupujete jako kupující.

Pokud chcete s čímkoliv pomoci, můžete nás kontaktovat tady:

 • Telefonní číslo: [+420606078396]
 • E-mailová adresa: [info@gizmania.cz]
 • Doručovací adresa: [Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, hala č. 11, 170 00 Praha 7 – Holešovice]

1.2. Kto ste vy?

Můžete být lidmi (fyzickými osobami) i právnickými osobami. Spotřebiteli i podnikateli. Hlavně si ale v našem obchodě objednáváte zboží (dále jen „vy“).

 • Kto je to spotrebiteľ?

Každý člověk, který s námi mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu nebo jinou smlouvu. Spotřebitele tento reklamační řád chrání v souladu s právními předpisy.

 • Kto je podnikateľ?

Člověk nebo právnická osoba, která s námi uzavírá kupní smlouvu nebo jinou smlouvu ne jako spotřebitel. Pokud s námi uzavíráte smlouvu jako podnikatel, nevztahují se na vás ustanovení tohoto reklamačního řádu, která jsou dle tohoto reklamačního řádu určena pro spotřebitele.

1.3. Čo je tento reklamačný poriadok?

Tento reklamační řád je závazným právním dokumentem, který je nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi vámi a námi na základě vaší objednávky v obchodu a nedílnou součástí obchodních podmínek. To znamená, že se jím smlouva a obchodní podmínky řídí. V reklamačním řádu se dozvíte, jak můžete reklamovat vadné zboží a na co všechno máte právo.

1.4. Môžeme sa dohodnúť na niečom inom, než nájdete v reklamačnom poriadku?

Ano, můžeme se dohodnout i individuálně v samostatné kupní smlouvě nebo jiné smlouvě. Naše individuální ujednání mají přednost před tímto reklamačním řádem.

2. Čo je to tá vada?

2.1. Vada je naše noční můra. Přestože se snažíme prodávat to nejlepší zboží, někdy se vadám neubráníme. Co je vadou zboží, najde kupující spotřebitel vymezeno v článku 2.2. reklamačního řádu a kupující podnikatel v článku 2.3. reklamačního řádu. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2.2. Pokiaľ s nami uzavriete zmluvu ako spotrebitelia, neseme odpovědnost za to, že zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným vlastnostem, které jsou popsané v obchodě nebo které jsme si společně ujednali;
 2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a se kterým jsme souhlasili;
 3. je dodané s ujednaným příslušenstvím, včetně obalu, pokynů k použití a návodu k montáži nebo instalaci, které můžete rozumně očekávat;
 4. je vhodné k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na naše veřejná prohlášení nebo prohlášení učiněná osobami v témže smluvním řetězci, jako jsme my (např. výrobcem), zejména reklamou nebo označením;
 6. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy;
 7. správně namontujeme nebo nainstalujeme, pokud jsme se dohodli, že montáž nebo instalaci zboží provedeme my nebo třetí osoba na naši odpovědnost; stejně tak odpovídáme za vady zboží způsobené nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena vámi, a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který jsme ke zboží poskytli my.

2.3. Pokiaľ s nami uzavriete zmluvu ako podnikatelia, neseme odpovědnost za to, že zboží:

a)      odevzdáme v ujednaném množství, jakosti a provedení; nejsou-li jakost a provedení ujednány, plníme vám v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý;

b)      odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva; určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení zboží rozdílně, nikoli však rozporně, musí zboží odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.

3. Dokedy musíte tovar reklamovať a na čo máte nárok?

3.1. Nejprve se pojďme podívat, jak to u nás chodí, když smlouvu uzavřete jako spotřebitelé.

 1. Odpovídáme vám pouze a jen za vadu zboží, kterou zboží mělo v okamžiku, kdy jste ho převzali, byť se tato vada projeví později. Naše povinnosti ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny, pokud jsme vám tuto záruku nad rámec zákona poskytli.
 2. Pokud se během 2 let od převzetí projeví na zboží vada (u prodeje použitého zboží do 1 roku), která na něm existovala již při převzetí, můžete ji reklamovat. Vadu vytýkejte ideálně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději ji můžete vytknout v promlčecí lhůtě 3 let od okamžiku, kdy vadu objevíte, pokud se tato vada projevila do 2 let od převzetí zboží (resp. do 1 roku u použitého zboží). Později vaší reklamaci nemusíme vyhovět.
 3. Vytknete-li vadu oprávněně, doba 2 roky (resp. 1 rok u použitého zboží) podle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou nemůžete jako spotřebitelé zboží užívat.
 4. Pokud se vada na zboží projeví v průběhu 1 roku od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete zboží užívat v případě, že jste vadu vytkli oprávněně. To znamená, že při reklamaci zboží v průběhu 1 roku od převzetí nemusíte prokazovat, že zboží bylo vadné již při převzetí. Pokud se vada na zboží projeví po 1 roce od převzetí, musíte nám naopak prokázat, že zboží bylo při převzetí vadné. Jinak vaší reklamaci nemusíme vyhovět.
 5. Na co máte při reklamaci jako spotřebitelé nárok?
  • Primárně máte jako spotřebitelé nárok na bezplatnou opravu zboží nebo dodání nového zboží bez vady dle své volby, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Pokud by byl vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo oproti druhému způsobu nepřiměřeně nákladný (zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás), můžeme vadu odstranit druhým způsobem. Jako prodávající můžeme odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
  • Pokud (i) vadu odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám nezpůsobili značné obtíže vzhledem k povaze zboží a účelu, pro který jste zboží koupili, nebo je (ii) z okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, nebo (iii) se vada projeví opakovaně, nebo (iv) je vada podstatným porušením smlouvy, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo můžete odstoupit od smlouvy. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které jsme vám poskytli. Odstoupit od smlouvy nemůžete, pokud je vada zboží jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme vám kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme zboží nebo co nám prokážete, že jste zboží odeslali.
 6. Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou cenu zboží nebo její část.

3.2. Nyní se pojďme podívat, jak to u nás chodí, když smlouvu uzavřete jako podnikatelé (například protože si objednáváte zboží pro své podnikání).

 1. Reklamovat můžete pouze vady zboží, které na něm byly už v okamžiku přechodu nebezpečí škody na vás jako kupujícího, byť se projeví až později. Naše povinnosti ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny, pokud jsme vám tuto záruku nad rámec zákona poskytli.
 2. Máte povinnost zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. To znamená, že při osobním převzetí od nás máte povinnost zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů, a dále při převzetí zboží od přepravce řádně a pečlivě zkontrolovat stav zásilky. V případě zjištění jakýchkoliv závad či nedostatků máte povinnost toto neprodleně oznámit pověřené osobě (zaměstnanci nebo přepravci) a jste oprávněni takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozené zboží převezmete, je nezbytné poškození ihned popsat v předávacím či tomu obdobném protokolu a informovat nás o tom. Porušením této povinnosti zanikají vaše práva z vadného plnění.
 3. Zjevné vady zboží musíte namítnout bez zbytečného odkladu poté, co jste je mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jinak ztratíte možnost v rámci soudního řízení účinně uplatnit svá práva z vadného plnění.
 4. Skryté vady musíte reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co jste je zjistili nebo při dostatečné péči zjistit měli, nejpozději do dvou let od převzetí zboží. Jinak stejně jako v předchozím odstavci ztratíte možnost v rámci soudního řízení účinně uplatnit právo za skryté vady.
 5. Na co máte při reklamaci jako podnikatelé nárok?
  • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo na: (i) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (ii) na odstranění vady opravou věci, (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od smlouvy.      
  • Vada je podstatným porušením smlouvy, pokud jsme již při uzavření smlouvy věděli nebo museli vědět, že byste smlouvu neuzavřeli, pokud byste toto porušení předvídali.
  • Neoznámíte-li vadu zboží včas, máte i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, pouze práva jako v případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy.
  • Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, jste oprávněni: (i) požadovat odstranění vady, nebo (ii) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Neodstraníme-li vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítneme odstranit, můžete požadovat: (i) slevu z kupní ceny nebo (ii) můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu.
 6. Vada je podstatným porušením smlouvy, pokud jsme o ní již při uzavření smlouvy věděli nebo museli vědět, že byste smlouvu neuzavřeli, pokud byste toto porušení předvídali. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
 7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na odstoupení od smlouvy.
 8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.
 9. Reklamací se nezprošťujete povinnosti zaplatit cenu zboží. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se nepoužije.

3.3. Nakonec si ukažme, co platí pro všechny zákazníky:

 1. Dobu určenou k vytknutí vady nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou si zboží udrží při obvyklém používání požadované funkce a výkonnost vzhledem k povaze konkrétního zboží, včetně případně nutné přiměřené údržby zboží. Zákazník bere na vědomí, že životnost zboží určeného k extrémním sportům nemusí odpovídat době určené k vytknutí vady, neboť takové zboží může více podléhat opotřebení, které lze považovat za opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Vadou není opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním. Reklamace běžného opotřebení může být zamítnuta zejména z toho důvodu, že se o vadu věci v pravém smyslu slova vůbec nejedná.
 2. Náklady reklamace budete muset nejprve hradit vy. My vám je ale proplatíme, když zjistíme, že je chyba na naší straně. Zlatý důl ale nevlastníme, a tak vám proplatíme pouze účelně vynaložené náklady uznané reklamace. Nezapomeňte si proto o ně co nejdříve požádat.
 3. Sami si můžete odstranit vadu zboží nebo si ji nechat odstranit někým jiným pouze v případě, že jsme se na tom dohodli. Jinak vám vynaložené náklady uhradit nemusíme. Odstraněním vady totiž ztratíme možnost sami zkontrolovat, zda na zboží opravdu vada byla a zda je tudíž reklamace oprávněná. 
 4. Pokud budete mít problém s tím, jak reklamaci vyřizujeme, budeme rádi, když ho první budete řešit s námi. Stačí nás kontaktovat jakýmkoliv způsobem. Pokud jste spotřebitelé a chcete případně spory řešit mimosoudně, můžete se obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu. Tím je například Česká obchodní inspekce na adrese www.coi.cz/informace-o-adr. Nebo můžete jako spotřebitelé spor řešit online prostřednictvím unijní ODR platformy na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. A samozřejmě máte právo se také obrátit na soud. Když třeba nebudete spokojení s tím, jak jsme reklamaci vyřídili nebo i nevyřídili.

4. Čo urobiť, keď na tovare objavíte vadu?

4.1. Abychom mohli reklamaci vyřídit, budeme potřebovat vaši součinnost. Ne nadarmo se říká, že ve dvou se to lépe táhne. Kontaktujte nás a popište nám:

 1. jaká je vada zboží, respektive jak se projevuje (vadu můžete také popsat vyplněním formuláře dostupného zde);
 2. zda chcete vadu opravit, vyměnit zboží za nový kus, odstoupit od smlouvy nebo chcete přiměřenou slevu;
 3. jak se jmenujete a jaká je vaše adresa, případně jaký je váš název, IČO a sídlo (ideálně přidejte i telefon a e-mail, ať se s vámi můžeme spojit rychleji);
 4. kopii dokladu o zakoupení zboží (faktura, potvrzení o zaplacení či jiný doklad) nebo číslo tohoto dokladu, které jsme vám sdělili při uzavření smlouvy, případně prokažte jiným věrohodným způsobem, že a kdy došlo k zakoupení zboží.

Kontaktovat nás můžete všemi dostupnými prostředky. Pokud bydlíte v Praze nebo blízkém okolí, můžete nás například navštívit na naší doručovací adrese [Gizmania s.r.o., Bubenské nábřeží 306/13, hala č. 11, 170 00 Praha 7 – Holešovice]. V ostatních případech nám můžete například poslat e-mail na adresu [info@gizmania.cz] a následně zaslat zboží dle odst. 4.2. reklamačního řádu. Záleží ale samozřejmě na vás, jaký způsob budete preferovat. Oznámit (vytknout) vadu můžete jakýmkoliv prokazatelným způsobem. Měli byste však myslet na to, že byste měli zvolit takový způsob reklamace, který bude co nejúčelnější, protože máme povinnost vám uhradit pouze účelně vynaložené náklady uznané reklamace.

4.2. Dále od vás budeme potřebovat doručit vadné zboží zbavené všech nečistot spolu s oznámením vady dle odst. 4.1. reklamačního řádu nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Není nutné zasílat kompletní zboží, ale pouze vadný díl, ledaže se individuálně dohodneme jinak nebo vás k tomu vyzveme.

4.3. Pokud jste spotřebitel, k odstranění vady převezmeme zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, provedeme demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradíme náklady s tím spojené.

4.4. Jakmile od vás reklamaci obdržíme, rozeběhne se naše pohotovostní četa, aby vše co nejrychleji vyřešila.

5. Dokedy reklamáciu vybavíme?

5.1. Pokud jste spotřebitelé, garantujeme vám, že reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Uplatněním reklamace se rozumí okamžik, kdy od vás obdržíme všechny údaje uvedené v odst. 4.1. reklamačního řádu společně s vadným zbožím dle odst. 4.2. reklamačního řádu, ledaže je možné reklamaci vyřídit i bez nich. V této lhůtě vás budeme také informovat o vyřízení reklamace. Po marném uplynutí lhůty můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Pokud spotřebiteli nejste, pokusíme se vše stihnout ve stejných lhůtách, maximální lhůtu ale negarantujeme.

5.2. Nejprve vám jako spotřebiteli potvrdíme, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a jaké kontaktní údaje pro poskytnutí informace o vyřízení reklamace jste nám sdělili. Až bude vše hotovo, dostanete od nás černé na bílém datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pokud vám nebudeme moci reklamaci uznat, nebudeme vám tajit důvody. Naopak vám vše co nejpřesněji vysvětlíme. U jiných než spotřebitelských smluv nemáme povinnost reklamační řízení takto detailně evidovat. Když si to ale budete přát, určitě se domluvíme.

5.3. Kdybychom reklamaci nestíhali vyřídit včas, ozveme se vám. Samozřejmě, pouze pokud budeme mít váš telefon nebo e-mail. Bude jen na vás, zda nám vytrhnete trn z paty a odsouhlasíte prodloužení lhůty.

5.4. Pokud nám zboží zašlete poštou, bude vám automaticky po vyřízení reklamace zasláno zpět na vaši adresu.

5.5. Pokud si zboží nepřevezmete v přiměřené době poté, co jsme vás vyrozuměli o možnosti zboží po opravě převzít, bude nám náležet úplata za uskladnění v obvyklé výši.

6. Záruka za akosť

6.1. Poskytneme-li vám záruku za jakost a jste-li spotřebiteli, budou se rozsah, podmínky a způsoby uplatnění práva z vadného plnění řídit přednostně informacemi uvedenými v záručním listu, který máme povinnost vydat. Na informace neuvedené v záručním listu, a tudíž na vady, které nejsou kryty zárukou, se obdobně užije tento reklamační řád a platné a účinné právní předpisy. Právo spotřebitele na bezplatnou nápravu dle občanského zákoníku není zárukou za jakost dotčeno.

7. Kedy za vady nezodpovedáme?

7.1. Ačkoliv se vám vždy budeme snažit vyjít vstříc, v některých případech není fér, abychom odstraňovali vady, za které nemůžeme. Reklamace může být zamítnuta zejména z toho důvodu, že se o vadu věci v pravém smyslu slova vůbec nejedná. Proto zejména neneseme odpovědnost za vady zboží, pokud:

 1. jste vadu způsobili vy nebo kdokoliv, komu jste zboží umožnili užívat (například tím, že jste se při užívání věci neřídili návodem dostupným mj. v obchodě v záložce Scootpedia a důsledkem toho došlo ke vzniku vady), a/nebo
 2. jde o opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání; pod takovým obvyklým opotřebením si můžete představit například situaci, kdy zboží může sloužit k účelu, ke kterému bylo určeno, avšak v důsledku jeho používání se změnil jeho vzhled, případně se mírně snížila jeho efektivita.

8. Koniec dobrý, všetko dobré

8.1. Právní vztahy, které mezi námi a vámi vzniknou z kupní nebo jiné smlouvy, se řídí právem České republiky s vyloučením norem mezinárodního práva soukromého. Výslovně vylučujeme použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Touto volbou práva nejsou dotčena práva vás jako spotřebitelů, která vám můžou vyplývat z právního řádu, který by se jinak na náš právní vztah použil.

8.2. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy, budeme řešit před soudy České republiky příslušnými dle našeho sídla. Tato volba příslušnosti soudu se nepoužije pro spotřebitele.

8.3. Pokud je některé ustanovení tohoto reklamačního řádu neplatné, neúčinné nebo se takovým stane, nastoupí namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

8.4. Jako prodávající nejsme vázáni žádným kodexem chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.5. Tak, a už jsme na konci. Tento reklamační řád používáme pro všechny smlouvy, které uzavřeme se zákazníky ode dne 06. 01. 2023.